Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Технички преглед на Рударска техничка опрема

Среда, 10 Август 2011 11:54 Администратор
Печати PDF

 

  1. Технички преглед и испитувањa пред ставање во употреба (прв технички преглед)
  2. Периодичен и вонреден технички преглед и испитувањa
  3. Технички преглед и испитувањa после значајна промена или настаната несреќа


  • рударска техничка опрема и системи за изведување на рударски работи при површинска експлоатација на јаглен (роторни багери; одлагачи и претоварачи; багери-дреглајнери; цевкополагачи; универзални багери; самоодни универзални платформи)

 

  • рударска опрема за изведување на рударски работи при површинска експлоатација на металични и неметалични минерали (самоодни хидраулични дупчалки за мински дупчотини со чекан; машини за дупчење на длабоки мински дупчотини со погон на компримиран воздух; електрични багери; камиони дампери; самоодна хидраулична дупчалка на дизел погон за оформување на камени блокови; самоодна хидраулична дупчалка на дизел погон за експлоатација на камен; самоодна хидраулична дупчалака на електро погон за експлоатација на камен;)

 

  • рударска опрема за изведување на рударски работи во јамски услови (акомулаторски и тролеј локомотиви за превоз на луѓе и за превоз на руда, јаловина и материјали; машини со дизел мотори за рударски работи во неметански јами за превоз на луѓе, за превоз на руда, јаловина и материјали и за превоз на средства, горива и мазива; јамски камиони; јамски вагони за превоз на луѓе и за превоз на руда, јаловина и материјали; опрема за изведување на простории; самоодни машини за натовар и транспорт; скреперски машини; машини за дупчење на мински и истражни дупчотини; машини за полнење на експлозив)
Последно освежено на Среда, 17 Август 2011 07:19
You are here:   HomeПодрачје на инспекцијаТехнички прегледиРударска техничка опрема
| + -