Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Оцена на сообразност на Лифтови

Среда, 10 Август 2011 12:26 Администратор
Печати PDF

  • поединечна верификација на лифтови (модул „G’’)

Поединечна верификација за лифтови (Модул “G”), во смисла на правилникот за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови, е постапка со која монтажерот на лифтот гарантира и изјавува дека лифтот кој се пушта на пазарот и кој се здобил со сертификат за сообразност наведен во член 137 од овој правилник ги исполнува барањата утврдени со одредбите на овој правилник.

 

  • испитување на тип на лифтови (модул „В’’)

Испитување на тип на лифт (модул “B”), во смисла на правилникот за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови, е постапка со која овластеното тело се уверува и потврдува дека лифтот модел, или лифтот кој не е дополнет или изменет, ги исполнува барањата утврдени со одредбите на правилникот.

 

  • завршна инспекција на лифтови

Завршната инспекција за лифтови, во смисла на правилникот за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови, е постапка со која монтажерот на лифтот, кој ги исполнува обврските утврдени во член 93 од овој правилник, гарантира и изјавува дека лифтот што е пуштен на пазарот ги задоволува барањата од овој правилник.

Последно освежено на Вторник, 16 Август 2011 16:34
| + -