Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Овластувања

Петок, 12 Август 2011 11:34 Администратор
Печати PDF

Во прилог е поставена целосна документација со која се овластува инсекциското тело ТЦИ ЕуроЦерт од Скопје за изршување на дејности во доменот на оцена на сообразност, технички прегледи, издавања на сертификати, и слично.

 

1. Сертификат за акредитација - ТЦИ ЕуроЦерт ИТ-024

 

2. Прилог кон сертификатот за акредитација на инспекциското тело

 

3. ЛИЦЕНЦА А  - за надзор на изградба на градби од прва категорија

 

4. Решение за оцена на сообразност на лифтови согласно Правилникот за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови (Сл. весник на РМ бр. 23/2007 и 113/2011)

 

5. Решение за оцена на сообразност на машини согласно Правилникот за безбедност на машини (Сл. весник на РМ бр. 123/2009, 113/2011 и 103/2012)

 

6. Решение за оцена на сообразност (испитување и надзор) на жичани постројки наменети за превоз на лица Правилникот за безбедност на машини (Сл. весник на РМ бр. 59/2007, 113/2011)

 

7. Решение за вршење технички преглед на лифтови и транспортери за луѓе согласно Правилникот за користење на лифтови и транспортери (Сл. весник на РМ бр. 26/2009)

 

8. Решение за вршење технички преглед на дигалки и индустриски транспортери согласно Правилникот за користење на дигалки и индустриски транспортери (Сл. весник на РМ бр. 32/2009)

 

9. Решение за вршење технички преглед на рударска техничка опрема согласно Правилникот за користење на рударска техничка опрема (Сл. весник на РМ бр. 170/2010)

 

10. Решение за вршење технички преглед на опрема под притисок согласно Правилникот за користење на опрема под притисок (Сл. весник на РМ бр. 32/2009)

 

11. Решение за вршење повторна оцена на сообразност и периодично испитување на пренослива опрема под притисок согласно Правилникот за пренослива опрема под притисок (Сл. весник на РМ бр. 17/2007, 122/09, 99/2010,113/2011 и 81/2012)

 

12. Решение за вршење технички преглед и периодично испитување на жичари за превоз на лица и ски-лифтови согласно Правилникот за користење на жичари (Сл. весник на РМ 63/2010)

 

13. Решение за вршење технички преглед и испитувања на електроенергетски постројки, електрични производи и уреди согласно Правилникот за користење на електроенергетски постројки и електрична опрема (Сл. весник на РМ бр. 140/2010 и 54/2011)

 

14. Решение за вршење технички прегледи на опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери согласно Правилникот за користење на опрема и заштитни системи наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери (Сл. весник на РМ бр. 173/2011)

Последно освежено на Недела, 26 Јули 2015 10:00
You are here:   HomeОвластувања
| + -